Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden: Onze facturen zijn contant betaalbaar te Brugge, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij niet betaling van de factuur binnen de 15 dagen vanaf factuurdatum, zal van rechtswege als verwijlintrest 1% per maand van het factuurbedrag worden aangerekend, te rekenen vanaf de dag volgend op de hierboven omschreven termijn, dit alles zonder ingebrekestelling. Als dekking voor de inningskosten wordt bij laattijdige betaling, los van de verwijlintrest en eventuele gerechtelijke kosten, forfaitair 10% van het factuurbedrag aangerekend, en dit met een minimum van 12,40€. Deze vergoeding doet geen afbreuk van andere rechten en schadevergoedingen ten onzen gunste. Klachten betreffende de geleverde goederen of diensten dienen ons te bereiken binnen de 8 dagen na factuurdatum. Men dient steeds de datum en het factuurnummer te vermelden. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brugge bevoegd.